Školní poradenské pracoviště

 

Aktuálně ve škole     Zápis     Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy     Kontakty      
Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště     Tělocvičny      Kroužky


 


 

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na Základní škole a mateřské škole Olomouc, Svatoplukova 11, zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

ŠPP je tvořeno metodikem prevence pro 1. stupeň Mgr. Eliškou Jánoš Pavúčkovou, metodikem prevence pro 2. stupeň Mgr. Ivou Kohoutkovou, výchovným poradcem Mgr. Vladimírou Hanusovou, školním psychologem Mgr. Markem Katrňákem, speciálním pedagogem Mgr. Markétou Munzarovou, školním asistentem Žanetou Brablík Himrovou a sociálním pedagogem Mgr. Pavlou Hrubanovou.

Náplň práce pracovníků ŠPP se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a orientuje se především na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti ve prospěch žáků, rodičů a učitelů. Všichni členové týmu spolu navzájem spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami školní družiny a poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, Speciálně pedagogické centrum apod.).

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům i pedagogům. Snaží se pomáhat při zvládání a řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží. Pracovníci ŠPP spolupracují s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s učitelem, poskytují úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které je samo vyhledá, poskytnou krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné situaci, vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole.

 

Plán ŠPP naleznete zde.

 

Preventivní program naleznete zde.

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zde.

 

Konzultace s příslušníky ŠPP může využít každý žák nebo zákonný zástupce dítěte MŠ nebo žáka ZŠ.

 

Školní psycholog

 

Mgr. Marek Katrňák

Konzultační hodiny: čtvrtek 14 - 17 hod. nebo po předchozí domluvě
Kontakt: marek.katrnak@zssvatoplukova.cz

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Vladimira Hanusová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
Kontakt: vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz

 

Metodik prevence - I. stupeň

 

Mgr. Eliška Jánoš Pavúčková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
Kontakt: eliska.pavuckova@zssvatoplukova.cz

 

Metodik prevence - II. stupeň

 

Mgr. Iva Kohoutková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
Kontakt: iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz

 

Školní asistent

 

Žaneta Brablík Himrová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
Kontakt: zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz

 

Speciální pedagog

 

Mgr. Pavla Štainerová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
Kontakt: pavla.stainerova@zssvatoplukova.cz

 

Sociální pedagog

 

Mgr. Pavla Hrubanova

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
Kontakt: pavla.hrubanova@zssvatoplukova.cz

 


 

Mateřská škola