• ZŠ a MŠ

  Olomouc
  Svatoplukova 11

  Škola pro život

 • ZŠ a MŠ

  Olomouc
  Svatoplukova 11

  Škola rodinného typu

 • ZŠ a MŠ

  Olomouc
  Svatoplukova 11

  Otevřená komunitní školaIndividuální přístup ke každému dítěti

ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 (dále jen škola) je příspěvková organizace, která poskytuje vzdělávání v základní a mateřské škole, nabízí zájmovou činnost ve školní družině a poskytuje službu v oblasti stravování. 
Výchova a vzdělávání základní školy je realizována v budově Svatoplukova 11, Olomouc, mateřské školy potom na adrese stejné a dalších dvou Na Trati 80 a Řepčínská 56, Olomouc.

VIZE ŠKOLY
Neustále sledujeme dopad výuky na děti a jejich učení.
Budujeme otevřené a učící se společenství.
V centru všeho je dítě jeho učení a rozvoj.
Vytváříme kvalitní prostor a podmínky pro to, aby se učilo naplno a s radostí.

Zasazujeme se o to, aby naše škola i nadále:
- byla přátelská a otevřená, podporující vzájemné respektující vztahy
- uměla využívat jedinečné polohy v blízkosti centra města i CHKO Litovelské Pomoraví ve výuce
- budovala učící se společenství, v němž se všichni zúčastnění stále vzdělávají, spolupracují a navzájem podporují
- byla otevřená klasickému i alternativnímu přístupu ve vzdělávání
- vytvářela podmínky pro to, aby každý ve školním společenství poznával sám sebe, své schopnosti a možnosti, nacházel svůj životní směr, rozvíjel vytrvalost a zažil úspěch
- rozvíjela čtenářskou, matematickou a jazykovou gramotnost
- podporovala zdravý životní styl

A aby v oblasti kultury byla stále místem:
- komunitního sdílení
- mezigeneračního učení
- dobré praxe
- které vytváří příznivé povědomí na veřejnosti

ŠKOLA S NÁDECHEM VENKOVA
Škola působí v městské části Řepčín. Prezentuje se jako škola se sportovní tradicí či jako městská škola s nádechem venkova. Důvodem je nízký počet žáků ve třídách (především na druhém stupni ZŠ), přátelské prostředí, nová kvalitní sportoviště, nabídka kroužků zaměřených na pohyb a lokace školy, která si stále zachovává vesnický ráz (převažují zde rodinné domky, dostatek zelených ploch a klidových zón, blízkost přírody).

KOMUNITNÍ ŠKOLA
Od roku 2016 je naše škola je komunitní školou.
Škola je orientována na rozvoj měkkých dovedností (soft skills), prosociálního jednání a posilování občanských postojů žáků. Cílem školy by mělo být především vzdělávání a propojení aktivit školy s naplňováním potřeb místní komunity. Škola se přirozeně zapojuje do života společnosti, a proto by se měla vyvíjet stejně, jako se vyvíjí společnost, dbá tedy o to, aby se její účastníci a absolventi mohli uplatnit v reálném životě.
Zapojením školy do života lokality se komunitní škola snaží přiblížit vzdělávání běžnému životu, žáci si uvědomují, že jsou jeho součástí. V takovém prostředí je posilováno vědomí žáka, který není jen pasivním konzumentem všech aktivit. Mohou se tak aktivně spolupodílet na akcích pořádaných školou, navrhovat jejich zlepšení, realizovat další nové aktivity apod. V otevřené škole by se mělo ozdravit klima, účastníci vzdělávání se stávají partnery. Žáci mají možnost zazářit v roli dobrovolníků a organizátorů, participují na životě v lokalitě.

 „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský
0

Tváří

0

Úsměvů

0

Slziček

0

Úspěchů

Základní škola

Hledáte-li informace o škole, pokračujte zde

Mateřská škola

Hledáte-li informace o mateřské škole, pokračujte zde

Mateřská škola