Whistleblowing

ŠVP  Výroční zpráva  Školní řád  Rozpočet  GDPR  Dokumenty a žádosti  Whistleblowing  Etický kodex


 


 

Whistleblowing – zákon o ochraně oznamovatelů

 

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11 jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

 

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce a je uložena v kanceláři školy. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

 

Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:

 

a) písemně elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@zssvatoplukova.cz

b) v listinné podobě na adresu: Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“

c) osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

 

Více informací naleznete v níže uvedené směrnici a jejich přílohách.

 

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí přílohy č. 4.

 

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Mgr. Pavla Hrubanová

Email: whistleblowing@zssvatoplukova.cz

Adresa: Svatoplukova 11, Olomouc 779 00

 

Odkazy:

Směrnice

Příloha 1 – Určení příslušné osoby

Příloha 2 – Poučení příslušné osoby

Příloha 3 – Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Příloha 4 – Formulář pro oznamování protiprávního jednání

 

 

Mateřská škola