Provozní řád

 

Provozní řád

 

Provozní řád školní jídelny - výdejny

 

1. Obědy jsou vydávány od 11:35 do 13:45. Úřední hodiny na ŠJ Terera od 7:45 - 11:00 hod. Vaše dotazy a odhlášky je možno řešit i telefonicky - 585 427 342, e-mailem - jidelna@zsterera.com
2. Žáky přivádí do ŠJ vyučující dle rozvrhu příslušné třídy. Dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci, zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny a v případě znečištění si strávník sám po sobě musí uklidit. Hadr na stůl je u okénka na použité nádobí, smetáček s lopatkou a kbelíkem je na jídelně.
3. Do jídelny přicházejí žáci po provedení hygieny rukou ve třídách nebo mají možnost použít zařízení na sociálním zařízení jídelny.
4. Po vstupu do jídelny si žáci odloží své věci žáci na určené místo ve ŠJ, popř. v šatně školy.
5. Žáci čekají na další pokyny pedagoga vykonávajícího dozor v ŠJ.6. Žáci, kteří neodebírají stravu ve ŠJ, mají vstup do jídelny zakázán.
7. Při čekání na odběr stravy žáci dodržují zásady slušného chování.
8. Při odběru stravy - hlavního jídla každý žák předloží stravovací průkaz.
9. Žák, který nemá stravovací průkaz, se omluví u výdejního okénka. Při opakovaném zapomenutí stravovacího průkazu nebude žákovi vydán oběd.
10. Při ztrátě stravovacího průkazu musí žák nový průkaz a administrativní úkony s tím spojené plně nahradit.
11. Pro nemocné děti se oběd vydává do jídlonosiče od 11.30 - 12.00 hod a to pouze první den nemoci, dále je nutno oběd odhlásit. Další dny je oběd za plnou cenu tj. včetně režijních nákladů.
12. Odhlašování stravy se provádí v stravovacím průkazu označením doby od kdy do kdy se žák odhlašuje a vloží se do schránky na jídelně. Do téže schránky se dávají průkazy s ústřižkem z pošty na orazítkování dalšího měsíce. Zpět si je žáci vyzvednou z košíků na jídelně u výdejního okénka.
Oběd lze odhlásit i přes internet.
13. Pedagogický dozor ve ŠJ dbá o bezpečnost žáků, klidný odběr stravy a v případě jakékoliv události tuto řeší v rámci své kompetence, popř. ve spolupráci s vedoucí ŠJ nebo vedením školy.

V Olomouci 1. 9. 2018

Mgr. Jiří Vymětal
ředitel školy

 

Mateřská škola