Informace o škole

Aktuálně ve škole     Zápis     Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy     Kontakty      
Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště     Tělocvičny      Kroužky


 


 

Informace o škole

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace

Zřizovatel: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc  
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Vymětal, ředitel školy  
Adresa: Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc  
IZO: 600 140 644 IČO: 70 63 10 34
E-mail: info@zssvatoplukova.cz Telefon: 585 411 539
Bankovní spojení: 1801844339 / 0800 ID datové schránky: 7c4mf3z

 
Mateřská škola

Zástupce ředitele
pro MŠ:
Pavla Dzurianová E-mail: p.dzurianova@zssvatoplukova.cz
IZO: 107 627 132 Bankovní spojení: 2001434272 / 2010
Adresa: MŠ Svatoplukova 11 Telefon: 585 411 757
Adresa: MŠ Řepčínská 54 Telefon: 585 245 642
Adresa: MŠ Na Trati 82 Telefon: 585 425 524


Školní družina

Vedoucí pracovník: Bc. Karel Zendulka E-mail: karel.zendulka@zssvatoplukova.cz
IZO: 119 900 327 Bankovní spojení: 2601493831/2010

 

O nás

 

Jsme škola se vstřícným přístupem a nádechem venkova. Zapojujeme se do environmentálních projektů. Našim cílem je, aby se žáci učili naplno a s radostí. Ve třídách je v průměru 23 žáků. Individuální přístup k žákům je zajištěn nižším počtem žáků ve třídách a dostatečným počtem pedagogických pracovníků. Jsme škola se sportovní tradicí a také máme posílenou výuku cizích jazyků o konverzaci ve výtvarné výchově. Naši žáci mohou navštěvovat širokou nabídku kroužků, jako jsou kroužek výtvarný, hudební, dramatický, sportovní, LEGO a další. Žáci se také mohou aktivně podílet na tvorbě školního časopisu.

Naše škola je také školou komunitní. Zapojujeme se tedy do celkového dění v Řepčíně, organizujeme besedy a výstavy pro veřejnost
a spolupracujeme s Univerzitou Palackého na projektech vzdělávání žáků, ale i pedagogů.

Ve škole je zřízena počítačová učebna s trvalým připojením k internetu, která je využívána nejen k výuce informatiky, ale také cizích jazyků
a odborných předmětů. Další odborné učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s připojením k internetu. Na jejich zřízení jsme použili dotace z projektu EU, do kterého byla naše škola zapojena.

Škole také disponuje moderním multifunkčním sportovištěm, které je přístupné veřejnosti. Je možné si jej zamluvit na určitou dobu.

virtuální prohlídka školy zde

 

Komunitní škola

 

Komunitní školou je taková škola, která se zapojuje do života místní lokality a sama se stává centrem dění.

Hlavním posláním školy je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání a budovat v nich správné životní hodnoty. Úkol komunitní školy je vykonávat funkci vzdělávací a výchovnou s propojením na funkci otevřeného, společenského, kulturního a volnočasového centra v lokalitě svého působení. Škola je orientována na rozvoj měkkých dovedností, prosociálního jednání a posilování občanských postojů žáků. Cílem školy by mělo být především vzdělávání a propojení aktivit školy s naplňováním potřeb místní komunity.

Škola se přirozeně zapojuje do života společnosti, a proto by se měla vyvíjet stejně, jako se vyvíjí společnost, dbá tedy o to, aby se její účastníci a absolventi mohli uplatnit v reálném životě.

Zapojením školy do života lokality se komunitní škola snaží přiblížit vzdělávání běžnému životu, žáci si uvědomují, že jsou jeho součástí. V takovém prostředí je posilováno vědomí žáka, který není jen pasivním konzumentem všech aktivit. Žáci se mohou aktivně spolupodílet na akcích pořádaných školou, navrhovat jejich zlepšení, podílet se na realizaci další nové aktivity apod.

Škola pořádá mnoho komunitních akcí a v případě zájmu pořádat vlastní komunitní akci je možné využít tee-pee na školní zahradě Na Trati. V takovém případě se emailem obraťte na komunitního koordinátora na david.lopaur@zssvatoplukova.cz.

 

Další aktivity školy

 

Každoročně pořádáme pro žáky 1. stupně "Školu v přírodě".
Pořádáme pravidelné jarní cykloturistické aktivity ke "Dni Země" do Litovelského Pomoraví.
Velmi oblíbený projekt "Den podle Ámose"
Dětský den, který připravují pravidelně žáci i učitelé ZŠ a MŠ společně pro děti z 1. stupně i MŠ.
Den otevřených dveří
Vánoční jarmark
Třídní kavárny
Spolupracujeme s KMČ Řepčín
Rozsvícení "Vánočního stromu" s programem

 

Naše škola v bodech

 

Vzbudí v žácích zájem učit se.
Dítě se do školy těší.
Dítě si odnese domů hodně poznatků.
Učitelé jsou plně kvalifikovaní a vzdělávají se.
Připraví dobře žáky na přijímací zkoušky.
Nabízí mimoškolní aktivity.
Učitelé jsou v komunikaci vstřícní.
Je pěkně zařízená a vybavená.
Umožní zažívat každému žákovi úspěch.
Rodiče mají přístup k informacím.
Rodiče ovlivňují její chod.
Vyhledává spolupráci s rodiči.
Spolupracuje s veřejností.

 


 

Mateřská škola