Včelky

Pro dítě předškolního věku je přirozené učit se tím, co samo zkusí, dělá, v čem se aktivně uplatní.

Naši třídu navštěvují děti ve věku 5 až 6,5 let. Při činnostech využíváme prvky vzdělávacího programu Začít spolu – vzdělávání vychází z potřeb a možností každého dítěte, podporuje jeho aktivitu a kreativitu.

Prostor třídy a herny je rozdělen do částí = center aktivit (např. Ateliér, Hudba, Domácnost, Dílna, Pokusy, …). Jsou to vlastně vybavené pracovní koutky, které motivují ke hře a k tvůrčí práci jednotlivce i skupinu dětí. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolupracovat při řešení problémů, učí se vnímat a respektovat rozdíly mezi lidmi. Učí se plánovat, rozdělovat si role, pomáhat a radit si, rozhodovat se, prosazovat i upozadit se, ocenit svůj přínos a přínos kamaráda.

Děti jsou vedeny k tomu, aby si uměly z nabízených činností vybrat a nést za svou volbu odpovědnost, vybranou činnost dokončit. Podporujeme jejich samostatnost, učení se navzájem od sebe a budování přátelské atmosféry. Nejde nám „jen“ o výsledek – chyba je pro dítě užitečnou zkušeností – ale také o cestu, jak k výsledku došlo.

Významné je pro nás partnerství rodiny a spolupráce s učitelkami 1. třídy naší základní školy, neboť vnímáme, že máme společný cíl – připravit dítě sociálně, vědomostně a dovednostně na úspěšný vstup do školní lavice.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Anita Amiridu – učitelka 

Mgr. Jitka Kužílková – učitelka

Lenka Panská – asistentka pedagoga 

 

Provoz MŠ: 06:30-16:30 hod.

Příchod předškoláků nejpozději: 08:00 hod. - viz Školní řád

MŠ se uzamyká: v 08:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:15-12:30 hod. 

 Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15-12:25 hod.        

 

 RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

06:30-08:30 hod.

Scházení dětí, herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

08:30-09:50 hod.

Přesnídávka, pohybová chvilka. Řízené činnosti – ranní kruh, činnosti v centrech aktivit, hodnotící kruh.

09:50-11:50 hod.

Hygiena, převlékání, pobyt venku.

11:50-12:30 hod.

Hygiena, stolování, oběd.

12:30-13:50 hod.

Poslech četby, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí.

13:50-16:30 hod.

Odpolední činnosti, svačina. Herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

Režim dne je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí a reaguje na aktuální situace.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim.

  

 KONTAKT NA TŘÍDU: skolkavcelky@zssvatoplukova.cz,  tel. 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz

Přístupové heslo k fotografiím sdělíme zákonným zástupcům na požádání. Vzhledem k velkému množství fotografií nabízíme možnost jejich překopírování na váš USB flash disk.

 

VE TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Logopedickou depistáž, preventivní vyšetření zraku, konzultace a spolupráci se školní psycholožkou, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), individuální konzultace s rodiči, úzkou spolupráci s naší ZŠ, zejména pak s 1. třídou při programu Cestička do školy (postupná adaptace na školní prostředí), zájmové kroužky dle aktuální nabídky MŠ.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ VČELEK:
06:30-07:00 hod. ve třídě Kvítka (2. poschodí, přední třída), od 07:00 hod. již ve své třídě Včelky (2. poschodí, zadní třída).

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ VČELEK:
15:30-16:30 hod. ve třídě Kvítka (2. poschodí, přední třída).

 


AKTUALITY

Stravné

Vážení rodiče,

níže zasíláme důležité informace týkající se stravného od 1.2.2023 v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů:

Stravné je nutno uhradit do konce předcházejícího kalendářního měsíce (př. na únor 2023 do 31.1.2023). Pokud nebude stravné takto zaplaceno, nový systém automaticky 1. den v měsíci (počínaje únorem 2023) provede blokaci a strávníka tak vyřadí ze stravování do doby, než bude stravné uhrazeno. Upozorňujeme na nutnost zaplatit neuhrazené nedoplatky na leden 2023, pokud jste již takto neučinili.

Pokud platíte:

1) Inkasem - zkontrolujte si k 20. dni v měsíci, zda inkaso proběhlo. V případě, že nikoliv, uhraďte stravné jednorázově a zkontaktujte ŠJ. Limit doporučujeme 1.000,- až 1.200,-Kč měsíčně na 1 žáka dle věku.

2) Jednorázově nebo trvalým příkazem – doporučujeme platbu provést 15. – 20. dne v měsíci. Stravné na měsíc únor 2023 musí být uhrazeno nejpozději do 27. ledna 2023.

 

Platby provádějte na bankovní účet stravného č. 20036-1807716389/0800 a vždy uvádějte přidělený variabilní symbol pro správnou identifikaci Vaší platby.

Školní jídelna Tererovo nám.1

 

CELOROČNÍ KROUŽKY V MŠ:

ANGLIČTINA (pro přihlášené děti)

Kdy: PONDĚLÍ, 15:30-16:15

Místo: Třída Včelky

Rodiče si po skončení lekce vyzvedávají děti v učebně angličtiny

 

JUDO (pro přihlášené děti)

Kdy: ČTVRTEK, 15:00-15:45

Místo: Tělocvična ZŠ

Rodiče si po skončení lekce vyzvedávají děti v tělocvičně ZŠ

 

KERAMIKA

Kdy: 11.1.2023 (St), 7.6.2023 (St)

Místo: Keramická dílna ZŠ

Keramika bude probíhat v čase dopolední řízené činnosti

 

CESTIČKA DO ŠKOLY (pro přihlášené děti)

Kdy: Čt 1x za měsíc, 13:00-14:00

Místo: Budova ZŠ

Termíny: 13.10., 10.11., 8.12., 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5.

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

5 lekcí, každou středu, 7:50 - 12:00, pro přihlášené děti

11.01.2023

Keramika

9:30 v ZŠ, vybíráme 50,- Kč

v ZŠ, pro přihlášené děti

v MŠ, návštěva z Trendu vozíčkářů Olomouc

Mateřská škola