O naší školce

Představujeme naši MŠ

Kořeny naší mateřské školy sahají až do roku 1950, kdy se v kronice objevily první zprávy o její existenci.

MŠ se nachází na předměstí Olomouce, v městské části Řepčín. Naše MŠ je od školního roku 2018/2019 7-třídní s celodenním provozem, oddělení jsou umístěna ve třech budovách a tvoří právní subjekt se ZŠ Svatoplukova 11, Olomouc, která se nachází v jejím těsném sousedství. Celková kapacita MŠ je stanovena na 164 dětí.
První budova je umístěna na adrese Na Trati 82. V přízemí 2-patrové budovy se nachází jedno oddělení logopedické třídy (zbývající prostory jsou bytové jednotky). Vchod do oddělení Sluníčka je bezbariérový. Oddělení má vlastní šatnu, třídu, hernu, ložnici a sociální zařízení. V přilehlých prostorách se nachází přípravna stravy, kancelář, sprcha, sklad materiálu s úklidovou komorou a WC pro personál. Celá budova prošla rekonstrukcí v roce 1997.
Druhá budova se nachází na ulici Řepčínská 54 (budova bývalého 1. stupně ZŠ), asi 300 m od budovy Na Trati. Budova je 1 – patrová s velkými prostory. Hlavní vchod do MŠ není bezbariérový. V přízemí se nachází oddělení Berušky. Má k dispozici šatnu, hernu (slouží i jako třída), sociální zařízení, ložnici a třídu určenou pro výtvarnou výchovu. Nachází se zde také přípravna stravy, WC pro personál, šatna pro personál, úklidová komora, sprcha. V přízemí se dále nachází samostatná jídelna a šatna pro oddělení Motýlci.
V prvním patře je oddělení Motýlci. Zde se nachází prostorná třída (slouží i jako herna), ložnice, sociální zařízení a chodba, jejíž velikost nabízí pohybové využití a také vhodný prostor pro grafomotorickou přípravu (instalovány velké magnetické tabule). Dále je zde šatna pro personál, sklad pomůcek, sklad čistících prostředků a kotelna.
V budově MŠ Svatoplukova v prvním poschodí od září 2013 vznikla dvě nová oddělení. MŠ Svatoplukova je součástí komplexu budov ZŠ Svatoplukova. Od září 2018 byly otevřeny další dvě třídy, které se nacházejí v druhém poschodí. Jde o zrekonstruované prostory s vybavením, které odpovídá hygienickým i bezpečnostním normám. K budově vede příjezdová cesta pro dovoz stravy a náleží k ní parkoviště pro zákonné zástupce dětí. Do prostor MŠ se vchází bezbariérovým vchodem zajištěným videotelefonem. Každé oddělení má svoji třídu, hernu, sociální zařízení a místnost na uložení lůžkovin. Výdejna stravy je společná pro obě oddělení. V přízemí se nachází výtah a sklepní prostory. Tyto sklepní prostory jsou určeny pro správce multifunkčního hřiště. Hřiště slouží potřebám MŠ, ale i široké veřejnosti v určeném čase.
I když se komplex budov MŠ rozšířil o nové prostory, budeme se snažit pokračovat v podpoře spíše rodinného dojmu, který oceňuje většina rodičů, ale také pedagogů.
Vybavenost MŠ je na dobré úrovni, dle aktuálních potřeb a finančních možností je celý komplex budov modernizován.

Kurikulum naší MŠ:

Kurikulum naší mateřské školy vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /dále RVP PV/ a současně z poznatků pedagogických pracovnic a rovněž  z potřeb dětí.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /dále ŠVP PV/ podává obraz o reálném/ i fantazijním dětském/ světě, je koncipován tak, aby si děti osvojily základy kompetencí a dále je následně rozvíjely, používaly v běžném životě a rozvíjely v dalším vzdělávání v základní škole.

ŠVP naplňuje hlavní cíle RVP PV:

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

- osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

Na základě dřívějších zkušeností, poznatků, potřeb dětí a požadavků rodičů, jsme společnými silami vytvořily vlastní ŠVP PV s názvem:

„CESTA DO HLUBIN (NEJEN) PŘEDŠKOLÁKOVY DUŠE" 
ŠVP PV je rozdělen do 4  integrovaných bloků. (dále IB): 

IB 1: Máme v sobě kamarádství
IB 2: Máme v sobě klid a pohodu

IB 3: Máme v sobě lásku k lidem a přírodě
IB 4: Máme v sobě spoustu radosti ze života

Naším hlavním cílem je zabezpečit všestranný rozvoj dětské osobnosti jako celku s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem a potřebám.

„Aby se dítě vyvinulo v člověka takového, jaký má být, je třeba, aby dělalo to, co ho učiní šťastným“ /J.J. Pestalozzi/ 

 


Rámcový program dne v MŠ:

6.30 –    8.30
Scházení dětí,spontánní činnosti,hry,herní aktivity, individuální práce s dětmi
8.30 –  10.00
příprava na svačinu, dopolední svačina, pohybové chvilky, řízené činnosti
10.00 – 11.40
Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.40 – 12.30
Příprava na oběd,oběd
12.30 – 14.00
Poslech četby, lit. a hudební chvilky, odpočinek na lehátku
14.00 – 16.30
Vstávání, příprava na svačinu, odpolední svačina, odpolední činnosti a herní aktivity

Režim dne je natolik flexibilní, aby vyhovoval dětem, jejich individuálním potřebám a reagoval na vzniklé situace ve třídách.


Venkovní areál školy: 

Sportovní hřiště u Základní školy a MŠ Svatoplukova

Zahrada přiléhající k budově Řepčínská

Park s dětským hřištěm u ZŠ a MŠ Svatoplukova

Školní zahrada - využívána pro pobyt venku a školní akce, nachází se za železničním přejezdem, je vybavena dvěma pískovišti, sociálním zařízením, přístavkem pro hračky, dřevěným přístřeškem, herními prvky a dřevěnou sestavou.

Mateřská škola