LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA 

 

Naše logopedická třída je zaměřena na vzdělávání dětí přeškolního věku s narušenou komunikační schopností. Děti do naší třídy jsou přijímány na základě doporučení Speciálně pedagogického centra logopedického (SPC), Olomouc – Třída Svornosti 37. S SPC logopedickým úzce spolupracujeme, níže naleznete odkaz na webové stránky SPC. 

V naší třídě pracujeme s dětmi ve věku od 5 let. S ohledem na jedinečnost každého dítěte rozvíjíme jeho individuální schopnosti a dovednosti. Našim cílem je podporovat v dětech přirozený zájem o objevování, vzdělávání a učení formou hry. Při naplňování tohoto cíle je pro nás mimo jiné důležitá vzájemná spolupráce s rodinou. Náš třídní vzdělávací program se opírá o speciálněpedagogické metody a prvky programu Začít spolu. Ve třídě pracují učitelky MŠ, které zároveň působí jako speciální pedagogové, asistentka pedagoga a paní školnice. Podle potřeby využíváme školního psychologa a školního speciálního pedagoga/logopeda.

Náš pracovní tým:

Bc. Kateřina Michnová - učitelka MŠ, speciální pedagog (absolventka SpgŠ Kroměříž a Univerzity Palackého, obor: speciální pedagogika)

Bc. Zuzana Miklová - učitelka MŠ, speciální pedagog (absolventka Sšpgs Zlín a Univerzity Palackého, obor: speciální pedagogika)

Bc. Zdislava Putnová - další pedagogický pracovník (absolventka Univerzity Palackého, obor: speciální pedagogika)

Andrea Fialová - asistentka pedagoga s dlouholetou praxí

Miluše Masaryková - paní školnice

Spolupracujeme:

Mgr. Pavla Štainerová - školní speciální pedagog 

Mgr. Marek Katrňák - školní psycholog

SPC logopedické - odkaz: https://pppaspc-ok.cz/index.php/vady-reci-nks

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

každodenní individuální logopedickou péči,

skupinovou logopedickou péči,

snížený počet žáků na 14,

pravidelné konzultace s rodiči,

spolupráce se SPC,

spolupráce se školním speciálním pedagogem a školním psychologem, 

systematický rozvoj v oblasti hrubé motoriky (Se sokolem do života), grafomotoriky (Grafomotoriké listy s Tečkou a Čárkou), grafomotoriky a koordinace dle MUDr. Věry Kleplové, zrakového vnímání, sluchového vnímání (Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina), paměti, orientace v prostoru, předčíselných představ,

spolupráci s 1. třídou ZŠ (kroužek pro děti s paní učitelkou první třídy ZŠ Svatoplukova - Cestička do školy),

individuální naplňování vzdělávacích potřeb díky činnostem v centrech aktivit,

nadstandardní prostory - dvě vybavené logopedické pracovny, ložnice s relaxačním koutem, třída, herna, kuchyňka, dílna, Zoo koutek (staráme se šneky africké) 

Provoz MŠ: 6:30-16:30 hod.

Příchod dětí do MŠ: 6:30 - 8:00 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:30-13:00 hod. 

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15-12:25 hod.  

Vyzvedávání dětí odpoledne: 14:30 - 16:30 hod.

 

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30 - 8.00 hod.                      scházení dětí, spontánní činnosti, připravené herní aktivity, hry v centrech aktivit,

7.00 - 15.00 hod.                     logopedická péče, reedukační činnosti,

8.00 - 8.45 hod.                      komunitní kruh, skupinová logopedická péče, pohybové aktivity,

8.45 - 9. 15 hod.                      svačina,

9.15 - 10.00 hod.                    didakticky zacílené činnosti, činnosti v centrech aktivit, aktivity v projektech,

10.00 - 12.00 hod.                  příprava, pobyt venku,

                                                  individuální logopedická péče,

12.00 - 12.45 hod.                  hygiena, oběd,

12.45 - 14.00 hod.                  příprava na odpočinek, poslech četby, relaxační techniky, odpočinek na lehátku, klidové činnosti

                                                 (puzzle, logico primo, logico piccolo, prohlížení dětských knih, skládačky, relaxační pomůcky)

14.00 - 14.30 hod.                  svačina,

14.30 - 16.30 hod.                  skupinová logopedická péče, spontánní činnosti, hry v centrech aktivit,

16.30 hod.                               ukončení provozu MŠ,

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim. Časové údaje režimu dne jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace. Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí. Učíme děti samostatnosti při sebeobsluze -mimo jiné děti si samy mažou pomazánky na chleba, nalévají si polévku do talíře, uklízí si po sobě své místo u stolu i v herních koutcích.  

KONZULTAČNÍ HODINY: individuálně po předchozí domluvě

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola