Spolupráce

Naše mateřská škola úzce spolupracuje se Základní školou Svatoplukova, se kterou tvoříme právní subjekt.

Úzká spolupráce probíhá zejména s paní učitelkami z 1. třídy a ze 2.třídy prostřednictívm projektu: "Cestička do školy"

 

Akce na úrovni tříd - stálé

Individuální - dle volby konkrétní třídy - zařazeno v TVP ( Ván. besídky, Den matek, Den otců, Mikulášování, Dětský karneval, třídní schůzky, divadla, výstavy, ekologie, přednášky, canisteraie, muzikoterapie, aromaterapie, výchovné koncerty,knihovna,...),Newman school, PČR.

Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), katedrou lékařské fakulty UP v Olomouci (pravidelná nabídka projektů: Nemocnice pro Medvídky, Preventivní program o zoubcích), se společností Visus spol. s.r.o., která provádí orientační zrakové vyšetření u dětí.

Jednotlivá oddělení příležitostně využívají i nabídek chovatelů k seznámení se s Canisterapií, exotickým ptactvem, dravci apod.


PROJEKTY, DO KTERÝCH JE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAPOJENA

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Více na ofociálních stránkách: http://www.celeceskoctedetem.cz/

Vánoční hvězda

Ve spolupráci s onkologickým oddělením FN Olomouc se každoročně celá naše mateřská škola podílí na prodeji "Vánoční hvězdy".

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN (MAP)

Naše školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše školka se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky MAP Olomouc.

    

                                                            logo MAP  Logolink OP VVV
 
 
SPOLEČNĚ PRO DĚTI
 
Rozhodli jsme se věnovat svůj volný čas a finance na podporu a rozvoj dětí v nouzi. 
 


plakát

 

Mateřská škola