Sluníčka

 „Každý je nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“ Albert Einstein


V naší třídě pracujeme s dětmi ve věku od 5ti let, které jsou do třídy zařazovány na základě vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru logopedickém (SPC), Olomouc – Třída Svornosti 37. S ohledem na jedinečnost každého dítěte rozvíjíme jeho individuální schopnosti a dovednosti. Cílem třídy je úspěšný budoucí prvňáček! Tohoto cíle chceme dosáhnout vzájemnou spoluprací se zákonnými zástupci.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:
Mgr. Pavla Štainerová – učitelka, logopedka (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika)

Mgr. Alena Brablcová - spec. ped. (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika  - andragogika, zaměření na psychopedii a logopedii )

Andrea Fialová - asistentka pedagoga

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:
- Každodenní individuální logopedickou péči
- Skupinovou logopedickou péči v průběhu celého dne
- Snížený počet žáků na 14
- Pravidelné konzultace s rodiči
- Spolupráce se SPC
- Systematický rozvoj v oblasti grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti, orientace v prostoru, předčíselných představ pro snadný nástup do ZŠ

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaslunicka@zssvatoplukova.cz, 585 425 524 

FOTOGALERIE: odkaz na fotogalerii zde, fotogalerie je chráněná heslem. Heslo vám na požádání sdělí učitelky v MŠ.


MŠ NA TRATI

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

v rámci zachování bezpečnosti vás a vašich dětí jsme ve školce zavedli následující opatření. Prosíme o jejich důsledné dodržování.

 • Rodič předává dítě vždy pedagogickému pracovníkovi před budovou školky - učiteli či asistentovi. Rodič nevstupuje do prostor MŠ.
 • V šatně bude k dispozici dezinfekce.
 • Po předání si dítě za dozoru personálu řádně umyje ruce a převleče se.
 • Personál zajistí dezinfekci rukou dítěte před každým jídlem.
 • Provozní personál MŠ dbá na zvýšenou hygienu na pracovišti - pravidelné otírání klik a dalších ploch dezinfekčním prostředkem, průběžné větrání, častější umývání a dezinfekce rukou.
 • Stravu dětem vydávají provozní zaměstnanci případně pedagogičtí pracovníci. Tito zaměstnanci budou vybaveni ochrannými pomůckami - rouška, štít a jednorázové rukavice.
 • Pozor: Při prvním nástupu do MŠ dne 25. 5. 2020 předá zákonný zástupce učiteli vyplněný tiskopis „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.“ Bez odevzdání tohoto prohlášení nebude dítě moci do MŠ nastoupit! Tiskopis je dostupný na našich webových stránkách a rovněž bude k dispozici v šatnách každé třídy.
 • V případě, že dítě trpí sezónními alergiemi, je nutné doložit lékařskou zprávu, kde bude uvedeno, že respirační potíže souvisí s alergií či jinou zdravotní komplikací.
 • Pobyt venku bude probíhat pouze v areálu, který náleží k MŠ.
 • Venkovní činnosti budou převažovat nad činnostmi ve vnitřních prostorách.
 • Provoz a organizace MŠ zůstávají zachovány.
 • Vstup rodičů do prostor MŠ bude povolen pouze po předchozí telefonické domluvě s pedagogickými pracovníky za účelem nutných konzultací. Ostatní záležitosti budou řešeny jen telefonicky.
 • Vstup do budovy je povolen pouze se zakrytím dýchacích cest (rouška, šátek).

Děkujeme, že nám dodržováním protiepidemických opatření pomáháte k bezproblémovému chodu MŠ a ochraně zdraví vás, vašich dětí a všech pracovníků.

Pokud dojde ke změnám, popřípadě novému nařízení, budeme vás aktuálně informovat.

Tým MŠ

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola