Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ DĚTÍ zde:   http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html


Vážení rodiče, milí předškoláci, s jarem přichází naděje:

od pondělí 12. 4. 2021 se do školky vrací nejstarší děti – předškoláci.

Věříme, že se brzy budeme moci těšit i na naše mladší kamarády.

Prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím informacím:

· Provoz MŠ : 6.30 – 16.00 hodin

· Testování: děti budou testovány v pondělí a čtvrtky antigenním testem, který zákonný zástupce obdrží v mateřské škole. Testy provádí zákonní zástupci za asistence pracovnice MŠ. Počítejte, prosím, s časovou rezervou cca 30 minut při příchodu ( na vyhodnocení testu se čeká 15 minut). Proto je žádoucí, abyste děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Dítě bude do MŠ přijato POUZE na základě negativního testu.

· Stravování: nezapomeňte dítěti nahlásit stravu ve školní jídelně obvyklým způsobem

· Rozdělení do tříd: děti budou rozděleny do homogenních skupin nejvýše do počtu 15. Seznamy naleznete ve vnitřních prostorách budov MŠ.

· Absence: pokud dítě nebude do MŠ docházet, (na základě rozhodnutí zákonných zástupců)spojí se telefonicky s třídními učitelkami a domluví se na způsobu povinného předškolního vzdělávání.

Jsme rádi ,že budeme mít opět možnost pracovat s dětmi osobně.

Uvědomujeme si, že pro mnohé může být celá situace kolem testování nepříjemná, ale pokud chceme děti „vrátit do školy“, určitě všechno spolu zvládneme.

Děkujeme za podporu a podporou budeme i my pro Vás i Vaše děti.

 

Tým MŠ J


Zápis do mateřské školky 2021/2022 - letos elektronicky

 

Elektronická registrace bude zpřístupněna 2. 5. 2021

Informace o zápise najdete zde


 

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2021/2022

Zápis nových dětí do MŠ - MŠ Pohoda

Upoutávka   

Kritéria

Upoutávka LOGO     

 Kritéria - LOGO


 

Vážení rodiče,


z důvodu uzavření MŠ ředitel školy rozhodl o prominutí platby školného za měsíc březen 2021.
Pokud jste již peníze poslali, bude vám částka za měsíc březen převedena na další měsíc nebo období.
Vzniklé přeplatky budou vyrovnány v červnu 2021 a zaslány zpět na vaše bankovní účty.
     

Jiří Vymětal

 


 

Distanční způsob vzdělávání v mateřské škole - pro předškoláky
• Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZD), nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
• Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.
• Distanční vzdělávání je povinné pro předškoláky (tj. děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let).


Způsob komunikace mezi MŠ a zákonnými zástupci dětí
• Distanční výuka bude probíhat na základě komunikace se zákonnými zástupci :
a) e-mail, web – každá třída má svoji e -mailovou adresu a webové stránky
b) telefonicky
c) on – line – formou asynchronní výuky
• Pokud zákonní zástupci nemají možnost zadané materiály vytisknout, budou
k dispozici v budově za hlavními vchodovými dveřmi k vyzvednutí. Popřípadě se mohou domluvit s učitelkami ve třídě na čase a místě předání.
• Zákonní zástupci zadané úkoly plní s dětmi dle svých možností (časových,materiálních….). Je však žádoucí, aby byla splněna většina aktivit.
• Zpětná vazba bude probíhat buď – stručnou informací o plnění úkolů přes e-mail, nebo zaslanou fotodokumentací taktéž na e-mail. Pracovní listy zákonní zástupci doručí při znovuotevření MŠ. Budou založeny do portfolia dítěte.


Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání    V případě neúčasti na distančním vzdělávání jsou zákonní zástupci povinni dítě omluvit formou e-mailu (třídního).


Hodnocení výsledků vzdělávání, zpětná vazba

Výsledky vzdělávání budou průběžně vyhodnocovány na základě komunikace mezi pedagogem a zákonným zástupcem. Preferujeme výše zmíněnou fotodokumentaci, nebo stručný report o plnění úkolu.  

 


 

STRAVOVÁNÍ V OBDOBÍ UZAVŘENÍ MŠ
Z provozních důvodů se strava v MŠ nebude vydávat.
Prosíme zákonné zástupce , aby si zkontrolovali odhlášky.
Děkujeme za pochopení. 

 


 

 Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

 


Distanční výuka v MŠ – informace pro zákonné
zástupce

 

Je zakotvena v novele Školského zákona pod č.349/2020 Sb. s účinností  od 25. 8.
2020. Stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol, nebo při zákazu přítomnosti dětí, žáků, nebo studentů ve školách.
Distanční výuka je povinná pro děti- předškoláky. Jedná se o děti, které dovrší do 31.8. 2021 věku šesti let.
A jak bude vypadat distanční výuka u nás v MŠ?
Na webové stánky tříd budou na každý týden vkládány různé aktivity, které můžete s dětmi plnit. Je na Vás, zda úkoly děti splní všechny, nebo jen část. Chápeme, že máte i jiné povinnosti, máte na starost distanční výuku se školáky , nebo home office…..
Sledujte proto webové stránky třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě . Dozvíte se tam více informací.
Děkujeme za spolupráci a doufáme, že jaro přivítáme již společně!


 

UZAVŘENÍ ŠKOLKY OD 1.3.2021

 

nařízením vlády se od 1.3.2021 do odvolání
MŠ UZAVÍRAJÍ.

  
 
PROVOZ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

MŠ OTEVŘENA: 1.7. – 30.7. 2021

MŠ UZAVŘENA: 2.8. – 31.8. 2021

PROVOZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 ZAHÁJÍME 1.9. 2021.

 


 
Vážení a milí rodiče,
 
oslovuji Vás v této nelehké době s nabídkou pomoci a podpory. Jsem tady pro Vás, takže mne můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese iveta.krepelova@zssvatoplukova.cz. Využít lze také telefonický kontakt na čísle 608617662 v době mezi 8-20 hodinou, případně WhatsApp. Oslovit mě můžete ke konzultaci jakékoliv náročné situace, která nutně nemusí souviset se školou, ale může se týkat i Vašich osobních problémů, neboť jakožto psycholog jsem vázána mlčenlivostí i k těmto citlivým případům.
 
Děkuji Vám a přeji mnoho sil a zdraví do těchto těžkých dnů.
 
S pozdravem
 
Mgr. Iveta Křepelová
Školní psycholog

 

VÁŽENÍ RODIČE,

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE ČASY NEJPOZDĚJŠÍHO PŘÍCHODU DĚTÍ DO ŠKOLKY (8:30) A NEJPOZDĚJŠÍHO ODCHODU DĚTÍ ZE ŠKOLKY MŠ SVATOPLUKOVA  (16:30);

USNADŇUJETE NÁM TAK NAŠI PRÁCI, VÁŽÍME SI TOHO,

TÝM MŠ SVATOPLUKOVA

Provozní doba  budovy MŠ Svatoplukova a MŠ Na Trati bude po celý rok v čase od 6:30 do 16:30!

Provozní doba budovy MŠ Řepčínská bude po celý rok v čase od 6:15 do 16:45!

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:15 - 12:30 (budova Svatoplukova), 12.15 – 12.30 (budovy Na Trati, Řepčínská)

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili!


ŠKOLNÍ ASISTENT

Od ledna 2017 pracuje v naší organizaci na všech budovách MŠ nová školní asistentka!

Profese školního asistenta je zřizena za účelem podpory dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, nízké motivace) a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou (např. aktivity vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí).

Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání (např. nácvik jednoduchých činností při příchodu a pobytu v MŠ, pomoc při oblékání).

Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že všechny děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, jsou vzdělávány bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14, § 6, ods. 2.

Podle ustanovení § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním (rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi) a dále děti v pěstounské péči. Rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci  - a to každý kalendářní měsíc.

Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, (1 měsíc a více) si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře.

O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle §164, ods. a (školský zákon).

Výše školného je stanovena na částku 600,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 15. dle příslušného kalendářního měsíce.

Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy, popř. hotovostně.  V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit. Číslo účtu pro platbu školného: 2001434272/2010.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Mateřská škola