Aktuality

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

VE DNECH 29. 10. A 30. 10. BUDOU PODZIMNÍ PRÁZDNINY na ZŠ.

Protože je v tomto období vždy odhlášen větší počet dětí i ve třídách MŠ, budou děti v tyto dny z organizačních důvodů slučovány do tříd podle počtu.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ TABULKY NA DOCHÁZKU V ŠATNĚ TŘÍDY VAŠEHO DÍTĚTE, abychom mohli provoz naplánovat a včas vám říci, ve které třídě bude vaše dítko a se kterými paní učitelkami. :-) 

DĚKUJEME 


 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA se účastní SBĚRu PAPÍRU!! 

 
PROSÍM, SHROMAŽĎUJTE PAPÍR DOMA, SVAŽTE JEJ PROVÁZKEM A DOVEZTE V PÁTEK 9.11. KE KONTAJNERU DO DVORA ZŠ - SBĚR SE BUDE SVÁŽET OD 8:00.
HLASTE, ŽE PAPÍR NESETE ZA MŠ a konkrétní třídu :-)Když vyhrajeme, získáme odměnu pro děti! 
 
Bližší info na nástěnkách všech budov MŠ a u paní učitelek.
 

  Dyniáda plakátek (informace o Dyniádě po rozkliknutí)


JUDO probíhá každý čtvrtek v čase od 15:00 do 16:00 v nové tělocvičně ZŠ. Děti si vyzvedávejte osobně v nové tělocvičně ZŠ v 16:00. 

Vchod do tělocvičny je hned vedle hlavního vchodu do MŠ Svatoplukova. Děti jsou agenturou pouze vyzvedávány a odvedeny na místo konání kroužku. Odváděny agenturou zpět do MŠ nebudou!

Prosíme o respektování pravidla: Děti po kroužku odchází se zákonným zástupcem domů, nikoli zpět do šaten či třídy v MŠ. 

Děkujeme za pochopení, kolektiv pdg. MŠ


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN (MAP)

Naše školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše školka se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky MAP Olomouc.

                                                                logo MAP  Logolink OP VVV


TŘÍDY Včelky a Kvítka mají již NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: 585 001 049


CESTIČKA DO ŠKOLY pro přihlášené předškoláky začíná 10.10.2018 v 15:00.

IN-LINE BRUSLENÍ pro přihlášené děti začíná ve středu 26. 9. 2018.


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018.

Provozní doba všech budov MŠ bude po celý rok v čase od 6:30 do 16:30!

Prosíme rodiče,  aby respektovali čas příchodu dětí do školky (do 8.30, v předškolní třídě do 8:00) a čas odchodu dětí ze školky (do 16.30).

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 - 12:15 (budova Svatoplukova), 12.15 – 12.30 (budovy Na Trati, Řepčínská)

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili!


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PLATBY ŠKOLNÉHO!


OD ZÁŘÍ 2018 ŠKOLNÉ ZASÍLEJTE NA NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 2001434272/2010

ČÁSTKA: 460,- KČ + PŘIDĚLENÝ VARIABILNÍ SYMBOL SE JMÉNEM A PŘÍJMENÍM DÍTĚTE

TERMÍN: DO 15. DNE V PŘÍSLUŠNÉM MĚSÍCI

PŘEDŠKOLÁCI NEPLATÍ!!

POKUD MÁTE TRVALÝ PŘÍKAZ NA ÚČET STÁVAJÍCÍ (tj.1801844339/0800) ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI HO ZRUŠILI A PŘEDEŠLI TAK NESROVNALOSTEM V PLATBÁCH ŠKOLNÉHO.

POKUD NĚKTEŘÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ZAPLATILI PRÁZDNINOVOU DOCHÁZKU A DĚTI ŠKOLKU NENAVŠTĚVOVALY, BUDOU JIM PŘEPLATKY VRÁCENY DO KONCE ŘÍJNA.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.
 

 
 MATEŘSKÁ ŠKOLA se bude účastnit sběru papíru, který proběhne v měsíci říjnu. Blližší info na nástěnkách všech budov MŠ.
 

ŠKOLNÍ ASISTENT

Od ledna 2017 pracuje v naší organizaci na všech budovách MŠ nová školní asistentka!

Profese školního asistenta je zřizena za účelem podpory dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, nízké motivace) a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou (např. aktivity vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí).

Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání (např. nácvik jednoduchých činností při příchodu a pobytu v MŠ, pomoc při oblékání).

Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že všechny děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, jsou vzdělávány bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14, § 6, ods. 2.

Podle ustanovení § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním (rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi) a dále děti v pěstounské péči. Rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci  - a to každý kalendářní měsíc.

Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, (1 měsíc a více) si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře.

O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle §164, ods. a (školský zákon).

Výše školného je stanovena na částku 460,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 15. dle příslušného kalendářního měsíce.

Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy, popř. hotovostně.  V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit. Číslo účtu pro platbu školného: 2001434272/2010.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Mateřská škola