Aktuality

Milí rodiče a milé děti, 

děkujeme Vám, že nám posíláte fotky, videa, a píšete emaily, o tom jak se vám daří. Myslíme na Vás a těšíme se, až se uvidíme a budeme si povídat o tom, jak jsme porazili koronavirus.

PS: Nosíte roušky? Pošlete nám fotku, jak Vám sluší.

...........................................................................................................................................................................................................

koronavirus

????Jak mluvit s dětmi o koronaviru ????

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

O ZLÉM DRAKU KOROŇÁKOVI A JAK HO VŠICHNI SPOLEČNĚ PORAZILI


SPECIÁL PRO PODPORU VÝUKY NA DÁLKU

Období nouzového stavu -aktuální situace v mateřských školách

NPI special pro podporu na dalku 001


VÁŽENÍ RODIČE!

Z DŮVODU PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ RUŠÍME ŠKOLNÍ VÝLETY, KROUŽKY A JINÉ OBDOBNÉ AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE.

• PENÍZE ZA PLAVÁNÍ VÁM BUDOU VRÁCENY V HOTOVOSTI VE TŘÍDÁCH

• PENÍZE ZA ANGLIČTINU – VRACÍ AGENTURA

• JUDO - momentálně řeší agentura další možné alternativy, záleží na vaší vzájemné domluvě

ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ A NÁS VŠECH JE PRO NÁS PRIORITOU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

...............................................................................................

VRÁCENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Na základě rozhodnutí Rady města Olomouce bude naše
organizace vracet polovinu školného za březen 2020.
Budovy MŠ byly uzavřeny od 17. 3. Z tohoto důvodu bude vrácena poměrná část.
Výše částky: 250,- Kč

Způsob: bezhotovostně na účet, ze kterého bylo školné odesláno.
Žádáme zákonné zástupce, aby si zrušili trvalé příkazy od
dubna do odvolání. Pokud dojde ke změnám, budeme vás
včas informovat. Proto i nadále sledujte naše webové stránky.


MILÉ BERUŠKY,BROUČCI,MOTÝLCI,MRAVENEČCI,KVÍTEČKA,VČELKY A
SLUNÍČKA!
VE ŠKOLCE JE ÚPLNĚ TICHO A SMUTNO. TAK TEN DIVNÝ POCIT ZAHÁNÍME
PRACÍ! DESINFIKUJEME,UMÝVÁME,VYSÁVÁME ,VYTÍRÁME ,BEREME DO
RUKY KAŽDOU HRAČKU . PROSTĚ – JARNÍ ÚKLID JE TADY! A MIMO JINÉ TAKY
PŘEMÝŠLÍME, CO DĚLÁTE VY?
PROTO NÁS NAPADLO, ŽE VÁM NABÍDNEME AKTIVITY – NA DÁLKU.
STAČÍ SE PODÍVAT NA WEBOVÉ STRÁNKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A PUSTIT SE
DO PRÁCE.VŠECHNY VÝROBKY,FOTOGRAFIE,OBRÁZKY PŘINESTE,AŽ SE ZASE
OTEVŘOU ŠKOLKOVSKÉ DVEŘE.BUDEME SI
POVÍDAT,PROHLÍŽET,VYSTAVOVAT A VZPOMÍNAT…..
TAK AŤ TU DOBU ROUŠKOVOU TVOŘIVĚ PROŽIJEME A RODIČE VE ZDRAVÍ PŘEŽIJÍ! ☺
ZDRAVÍ VŠICHNI Z MŠvcelkaUPOZORNĚNÍ
Z DŮVODU SOUČASNÉ KRIZOVÉ SITUACE BUDOU
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VŠECH BUDOVÁCH MŠ ZRUŠENY.
O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH V ORGANIZACI ZÁPISU VÁS BU
DEME VČAS INFORMOVAT.


Tiskopisy k ošetřovnému

O tiskopisy k ošetřovnému dítěte do deseti let můžete požádat na email monika.vosolova@zssvatoplukova.cz, nebo ucetni@zssvatoplukova.cz. Úřední hodiny jsou od 8:00 do 12:00, přesto žádáme o maximální omezení návštěvy školy.

Děkujeme


DŮLEŽITÉ!!

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA OLOMOUC SE OD ÚTERÝ

17. 3. 2020

UZAVÍRAJÍ VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY AŽ DO ODVOLÁNÍ.

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY ODHLÁSILI DĚTEM STRAVU A SLEDOVALI NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Vážení rodiče,

prázdninový provoz – letní prázdniny

PROVOZ MŠ: 1 .7. 2020 – 24. 7. 2020


UZAVŘENÍ MŠ: 27 .7 . 2020 – 31 .8. 2020
Termíny platí pro budovy: Na Trati, Řepčínská,
Svatoplukova.


 Sběru papíru se pomalu blíží ke konci!

Kontejner na odvoz papíru bude přistaven 14.4.  v 8.00 hodin ve dvoře školy.VÁŽENÍ RODIČE,

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE ČASY NEJPOZDĚJŠÍHO PŘÍCHODU DĚTÍ DO ŠKOLKY (8:30) A NEJPOZDĚJŠÍHO ODCHODU DĚTÍ ZE ŠKOLKY MŠ SVATOPLUKOVA  (16:30);

USNADŇUJETE NÁM TAK NAŠI PRÁCI, VÁŽÍME SI TOHO,

TÝM MŠ SVATOPLUKOVA

Provozní doba  budovy MŠ Svatoplukova a MŠ Na Trati bude po celý rok v čase od 6:30 do 16:30!

Provozní doba budovy MŠ Řepčínská bude po celý rok v čase od 6:15 do 16:45!

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 - 12:15 (budova Svatoplukova), 12.15 – 12.30 (budovy Na Trati, Řepčínská)

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili!


ŠKOLNÍ ASISTENT

Od ledna 2017 pracuje v naší organizaci na všech budovách MŠ nová školní asistentka!

Profese školního asistenta je zřizena za účelem podpory dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, nízké motivace) a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou (např. aktivity vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí).

Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání (např. nácvik jednoduchých činností při příchodu a pobytu v MŠ, pomoc při oblékání).

Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že všechny děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, jsou vzdělávány bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14, § 6, ods. 2.

Podle ustanovení § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním (rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi) a dále děti v pěstounské péči. Rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci  - a to každý kalendářní měsíc.

Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, (1 měsíc a více) si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře.

O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle §164, ods. a (školský zákon).

Výše školného je stanovena na částku 500,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 15. dle příslušného kalendářního měsíce.

Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy, popř. hotovostně.  V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit. Číslo účtu pro platbu školného: 2001434272/2010.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Mateřská škola