Aktuality

💰PLATÍ OD ZÁŘÍ 2020 💰

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole


Vážení rodiče,

prázdninový provoz MŠ SVATOPLUKOVA

je od 6:30 - 16:30 hodin.

STRAVA - odhlášení nebo přihlášení

stravy je možné u paní školnice, a to vždy

den předem, nejpozději do 9:00 hodin.

 

Děkujeme

 

POKYNY K PLATBÁM V OBDOBÍ PRÁZDNIN

ŠKOLNÉ

  1. 1. Děti, které budou o prázdninách navštěvovat mateřskou školu , zaplatí částku 500,-Kč BEZHOTOVOSTNĚ na účet 2001434272/2010 . Variabilní symboly zůstávají stejné jako v běžném školním roce. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Termín splatnosti do 7. 2020.
  2. Děti, které nebudou v období prázdnin mateřskou školu navštěvovat, vyplní formulář –

     Žádost o prominutí platby školného - formulář zde: ➡️( Osvobození - prázdniny )⬅️

  1. Tento formulář je k dispozici na webu a u pí. učitelek .Vyplněný prosím vraťte do 15.6.2020
  2. Předškoláci a děti, jejichž zákonný zástupce pobírá dávku  hmotné nouze, školné neplatí.
  3. Za srpen se školné neplatí, MŠ je uzavřena
  4. Od září 2020 je školné stanoveno na 600,- Kč/ měsíc. Číslo účtu zůstává stejné, termín splatnosti vždy k 15. dne v měsíci. Předškoláci ( tj. děti, které dovrší 5 let do 31.8. ) školné neplatí.

STRAVNÉ

V období prázdninového provozu bude strava dovážena v červenci ze ŠJ ROŽŇAVSKÁ – telefon 585 417 883

Cena celodenní stravy:  42,-Kč

 - přesnídávka , pitný režim – 12,-Kč,

- oběd -21,- Kč,

- svačina – 9,- Kč

Platby :

BEZHOTOVOSTNĚ na účet: 2001434272/2010

Variabilní symboly neuvádějte.

Do zprávy pro příjemce ,  prosím, uveďte jméno dítěte + stravné 7/20.

TERMÍN: do 16.6. 2020

Odhlašování stravy –   pouze telefonicky  – den předem do MŠ Svatoplukova

do 9.30. hodin 585 411 757  - 1. patro,

                         585 001 049 – 2. patro


covid 19

TISKOVÁ ZPRÁVA ošetrovne do konce června

výkaz péče - po otevření škol


Vážení rodiče,

prázdninový provoz – letní prázdniny

PROVOZ MŠ: 1 .7. 2020 – 31. 7. 2020


UZAVŘENÍ MŠ: 3 .8 . 2020 – 31 .8. 2020
Termíny platí pro budovy: Na Trati, Řepčínská,
Svatoplukova.


ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ OD 25. 5. 2020

opatření

 

 
 
Vážení rodiče,

na základě informací Magistrátu města Olomouce, Vám zasíláme aktuální informace.

Dne 25.5.2020 budou opět v provozu MŠ NA TRATI, MŠ SVATOPLUKOVA A MŠ ŘEPČÍNSKÁ.Provoz MŠ ŘEPČÍNSKÁ je od 6:15 do 16:45, provoz MŠ NA TRATI, MŠ SVATOPLUKOVA je od 6:30 do 16:30 hod.

Prosím, čtěte pozorně následující informace. V MŠ budou od 25.5.2020 v platnosti tato protiepidemická opatření:

1. Všichni provozní zaměstnanci budou v budově školy používat ochranu dýchacích cest – roušky, respirátory, štíty. Pedagogičtí pracovníci nemají povinnost v budově školy používat ochranu dýchacích cest, avšak osobám vykonávajícím přímou pedagogickou činnost, které jsou v celodenním kontaktu s dětmi, bude doporučeno používat předepsané osobní ochranné prostředky dýchacích cest.

2. K pobytu v MŠ budou přijímány pouze zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba dodat potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

3. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Rodič předává dítě ve vstupních dveřích třídy příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Pokud zákonný zástupce , nebo jiná doprovázející osoba dítěte, vstupuje do budovy mateřské školy, pohybuje se v těchto prostorách vždy v roušce (ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), a to pouze po nezbytně nutnou dobu!!!!!

4. Při prvním nástupu dítěte po znovuotevření MŠ, předá zákonný zástupce učitelce: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě do MŠ nastoupit!!!!!! Tiskopis lze stáhnou z našich webových stránek, nebo bude k dispozici v šatnách každé třídy.

Tiskopis zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIR. INFEK. ONEM.

5. Před budovami MŠ dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před budovami škol platí povinnost zakrytí úst a nosu.

6. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje a řádně vydezinfikuje ruce.

7. Všechny osoby, které vstoupí do budovy MŠ, jsou povinny provést vydezinfikování rukou – na chodbě MŠ bude k dispozici dezinfekce.

8. Ochrana dýchacích cest pro děti není povinná a závisí na rozhodnutí rodiče. Pokud se rodiče rozhodnou, že dítě bude používat ochranu dýchacích cest, rodiče zajistí každému dítěti 4 ks roušek na den.

9. Dětem budou ve třídách MŠ k dispozici pouze omyvatelné hračky. Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily svoje hračky!!!!!!!!!!

Dne 11.5 2020 Rada města rozhodla, že počty dětí v jednotlivých třídách nebudou omezeny (původní plán max. 15 dětí ve třídě), mohou být do MŠ přijaty všechny zapsané děti.

Ředitel ZŠ a MŠ tedy nebude od 25. 5.2020 vydávat potvrzení, že dítě nemohlo být do MŠ přijato z důvodu kapacitních omezení . Nárok na ošetřovné po otevření MŠ automaticky zaniká. Pokud dítě do MŠ nenastoupí z osobních důvodů rodičů (obava z nákazy apod.), na ošetřovné není rovněž nárok.

Chtěli bychom Vás poprosit o pečlivé zvážení, zda Vaše dítě bude opětovně docházet do MŠ.

Zákonní zástupci, kteří po obnovení provozu budou moci vyzvedávat děti po obědě prosíme, aby tak dle svých možností činili.

Připomínáme zákonným zástupcům, aby dětem, které nastoupí 25. 5.2020 , nahlásili stravu do školní jídelny způsobem obvyklým.

Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání budou zveřejněny do 15.5. 2020.

Děkujeme za Vaši podporu a společně to zvládneme!O tiskopisy k ošetřovnému dítěte do deseti let můžete požádat na email monika.vosolova@zssvatoplukova.cz, nebo ucetni@zssvatoplukova.cz. Úřední hodiny jsou od 8:00 do 12:00, přesto žádáme o maximální omezení návštěvy školy.

DěkujemeVÁŽENÍ RODIČE,

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE ČASY NEJPOZDĚJŠÍHO PŘÍCHODU DĚTÍ DO ŠKOLKY (8:30) A NEJPOZDĚJŠÍHO ODCHODU DĚTÍ ZE ŠKOLKY MŠ SVATOPLUKOVA  (16:30);

USNADŇUJETE NÁM TAK NAŠI PRÁCI, VÁŽÍME SI TOHO,

TÝM MŠ SVATOPLUKOVA

Provozní doba  budovy MŠ Svatoplukova a MŠ Na Trati bude po celý rok v čase od 6:30 do 16:30!

Provozní doba budovy MŠ Řepčínská bude po celý rok v čase od 6:15 do 16:45!

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 - 12:15 (budova Svatoplukova), 12.15 – 12.30 (budovy Na Trati, Řepčínská)

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali platby za stravné. Dle pokynů školní jídelny nebudou přijaty děti, jejichž zákonní zástupci stravu neuhradili!


ŠKOLNÍ ASISTENT

Od ledna 2017 pracuje v naší organizaci na všech budovách MŠ nová školní asistentka!

Profese školního asistenta je zřizena za účelem podpory dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, nízké motivace) a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou (např. aktivity vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí).

Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání (např. nácvik jednoduchých činností při příchodu a pobytu v MŠ, pomoc při oblékání).

Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že všechny děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, jsou vzdělávány bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14, § 6, ods. 2.

Podle ustanovení § 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním (rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi) a dále děti v pěstounské péči. Rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci  - a to každý kalendářní měsíc.

Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, (1 měsíc a více) si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře.

O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle §164, ods. a (školský zákon).

Výše školného je stanovena na částku 500,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 15. dle příslušného kalendářního měsíce.

Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy, popř. hotovostně.  V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit. Číslo účtu pro platbu školného: 2001434272/2010.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Mateřská škola