Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na Základní škole a mateřské škole Olomouc, Svatoplukova 11, zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

ŠPP je tvořeno metodikem prevence, Mgr. Ivou Kohoutkovou, výchovným poradcem, Mgr. Vladimírou Hanusovou, školním psychologem, Mgr. Ivetou Křepelovou a školním asistentem, Žanetou Brablík Himrovou. Náplň práce pracovníků ŠPP se řídí vyhláškou 103/2014 Sb. a orientuje se především na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti ve prospěch žáků, rodičů a učitelů. Všichni členové týmu spolu navzájem spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami školní družiny a poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, Speciálně pedagogické centrum apod.).

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům i pedagogům. Snaží se pomáhat při zvládání a řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží. Pracovníci ŠPP spolupracují s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s učitelem, poskytují úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které je samo vyhledá, poskytnou krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné situaci, vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole.

 

Konzultační hodiny školního psychologa

po předchozí domluvě
Kontakt: iveta.krepelova@zssvatoplukova.cz ; tel.: 608 617 662

 

Konzultační hodiny výchovného poradce

po předchozí domluvě 
Kontakt: vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz

 

Konzultační hodiny metodika prevence

po předchozí domluvě 
Kontakt: iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz

 

Konzultační hodiny školního asistenta

po předchozí domluvě
Kontakt: zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz

 

Mateřská škola